Muslimer är noga med att försäkra sig om att inte konsumera mat som innehåller griskött. Men varför är det så viktigt att undvika griskött i islam? Vad är egentligen bakgrunden till förbudet?

Islam består av fem grundpelare, trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan och vallfärden. Utöver dessa omfattar religionen även dagliga aktiviteter som att äta och dricka. När det gäller just ätandet finns det restriktioner kring vad som är tillåtet att äta och en av dessa gäller som sagt grisköttet, för utövarna av religionen finns det främst två incitament till att undvika konsumtion av griskött. Det första utgår från Guds befallning i fyra olika verser ur Koranen som i exempelvis följande vers:

Säg, ”I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött – det är orent – eller det som i synd offrats till någon annan än Gud” [Koranen 6:145]

Förbudet mot griskött är inte exklusivt för muslimer utan gäller även exempelvis judar. Det är även ursprungligen förbjudet inom kristendomen. I flera verser ur bibeln framgår det tydligt att griskött är förbjudet, bland annat i Deuteronomy 14:18, som citeras nedan:

Svinet, ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar; de skola gälla för eder såsom orena. [3 Mosebok (Leviticus) 11:6–8]. 

De exakta orsakerna ur islamiskt perspektiv är inte nämnda i Koranen eller sunnah bortsett från ovanstående vers och det är egentligen mer än tillräckligt. Utöver detta finns den generella orsaken vad gäller förbud mot otillåten föda och dryck eller dylikt som pekar på skälet till förbudet att konsumera griskött. Denna generella orsak finns i följande vers:

…och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt (al-Khabaa’ith) och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem…

[Koranen: 7:157]

Den allmänna förståelsen av denna vers inkluderar därför skälet till förbudet av griskött. Man kan alltså från en islamisk synvinkel inkludera den bland listan av onda och skadliga saker (al-khabaa’ith). Betydelsen av al-khabaa’ith här är allting som skadar en människas hälsa, levebröd eller moral. Allt som leder till negativa konsekvenser i ett av dessa viktiga aspekter av en persons liv hamnar under den allmänna innebörden av khabaa’ith.

Det andra incitamentet har med den fysiska hälsan att göra. Konsumtion av griskött har länkats ihop med flertal hälsoproblem. Grisen är en allätare med en relativt snabb matsmältning vilket gör att den inte filtrerar bort giftiga ämnen och parasiter. De sammanvävs istället med grisens fettvävnad. När människor sedan konsumerar olika delar från grisen finns det risk att parasiter och giftiga ämnen följer med ner och det kan leda till diverse virus och andra hälsoproblem.

Forskning visar också att det finns samband mellan konsumtion av griskött och parasiten Trichinella spiralis (rundmask) som orsakar bland annat feber, diarré och kräkning. Utöver det finns det även studier som visar länkar mellan grisköttskonsumtion och sjukdomen MS, i länder där det är förbjudet med griskött är det väldigt ovanligt med MS (exempelvis Mellanöstern).

Muslimer får däremot äta kött från andra djur som exempelvis boskapsdjur. Dessa djur är till skillnad från grisen inte allätare och har matsmältningssystem som genom flera processer hindrar parasiter och giftiga ämnen att tränga igenom.

Muslimer har en tydlig mening med livet, målet är att lyda Gud och Hans bud för att förtjäna hans nåd och välsignelser. Detta gör muslimen genom att handla i enlighet med buden och det inkluderar förbud mot griskött, vilket har visat sig vara gynnsamt att följa för både den själsliga och den fysiska hälsan.


Källor:
Islamqa
www.ask-a-muslim.com
www.koranensbudskap.se
www.bibeln.se