Satan skapades av eld utan rök. Även om han inte var en ängel så var han med dem i himlen på grund av hans lydnad mot Gud. När Gud, den Allsmäktige, skapade första människan, Adam (fred vare över honom), så beordrade Han de som var i himlen att falla ned inför Adam, men Satan vägrade utav stolthet och högmod och sa, ”Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.” Koranen 7:12

Gud, den Vise, förbannade Satan och förvisade honom från himlen. Satan bad om en chans att förleda människorna och Gud beviljade hans önskemål.

”[Satan] sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.” Koranen 7:16-17

Det är inte möjligt att fullt ut förstå en del av Satans ondska, än mindre att förstå dem alla. Då de onda ting Satan sprider är sju stycken och han kommer att hålla sig nära människan tills han leder honom till en av dem om han lyckas. Dessa sju fällor är följande:

1. Tvivel på Guds enhet
Islam grundar sig på tron på Guds enhet – att Han inte har någon partner, jämlike, son eller rivaler. Omvänt är den största synden att tillskriva Allah partners eller jämlikar.

Några exempel:
– Att rikta sin dyrkan till annat än Gud (d.v.s. falla ned för eller be till någon annan än Gud).
– Att överföra vissa av Guds egenskaper till andra föremål eller väsen (d.v.s. avgudabilder/amuletter).
– Att påstå att Gud har en son, mor eller någon annan partner.

Alltså är Satans huvudsakliga mål att locka människorna till otro. Men om Satan inte kan förleda folk till att begå uppenbara handlingar av otro, så tar han till mer utstuderade sätt, såsom tron på skrock, lyckoamuletter, astrologi och spådomar. Tron på sådana saker går emot det faktum att Allah ensam har makt över och kunskap om allting och Han är den Ende som kan hjälpa eller skada.

2. Nya påhitt i religionen
Satan skall fresta en människa till att hitta på felaktiga trossatser och sedvänjor i islam, som inte föreskrivits av vare sig Gud eller Profeten (frid vare över honom). Att tro att islam är ofullbordat eller ofullständigt uppenbarat av Gud, och därför skulle behöva nya påfund, anses som otro eller stor synd eftersom det förkastar det som Allah har uppenbarat i den ädla Koranen:

”…Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er…” Koranen 5:3

Många påfund utförs med samma noggrannhet som en religiös ceremoni, och anses vara precis lika viktig som det som Allah har uppenbarat. I detta ligger fara, då de som följer innovationer tror att deras handlingar accepteras fastän de egentligen begår en synd. Dessa nyskapare kommer inte att känna något behov av att ångra sig eftersom de inte inser sina fel.

3. Försumma obligatoriska handlingar
Allah har gjort vissa handlingar obligatoriska för varje muslim, och den mest regelbundna av dessa är de fem dagliga bönerna. Därför försöker Satan få oss att försumma bönen så att vi faller ännu djupare i synd.

”…Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft…” Koranen 29:45

Satan vill ”…få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen.” Koranen 5:91

4. Stegvis villfarelse
Profeten Muhammed (fred vare över honom) förklarade för oss hur avgudadyrkan uppstod, vilket belyser Satans stegvisa och tålmodiga tillvägagångssätt. Efter att en grupp rättfärdiga människor dött, eggade Satan människorna omkring dem till att uppföra statyer till deras ära och som en påminnelse om deras rättfärdighet. När den generationen gick bort och folket glömt varför statyerna uppförts, förledde Satan dem att tro att deras förfäder brukade dyrka dem och att regn framkallats genom dem. Så började människorna dyrka dessa statyer.

Denna stegvisa villfarelse används på många sätt. T.ex. lurar Satan folk att begå förbjudna sexuella handlingar. Det börjar med en blick, som leder till en tanke, sedan ett leende, sedan ett till synes oskyldigt samtal, sedan avskildhet och till sist synden i sig.

För att få folk att sluta upp med sina obligatoriska religiösa plikter gör Satan på liknande sätt genom att inledningsvis övertala dem att överge deras frivilliga religiösa handlingar, vilket leder dem att bli lata med de obligatoriska handlingarna. Han försöker också bagatellisera små synder, vilket senare leder dem vidare till svåra synder.

5. Försköna onda gärningar
Satan framställer synder för folket i ett fördelaktigt ljus, som när han lurade Adam och Eva att äta från trädet.

”…och Djävulen visade dem deras handlingar i ett fördelaktigt ljus.” Koranen 6:43

Satan viskade till Adam, ”…Adam! Skall jag leda dig till det eviga livets träd och till ett rike som aldrig skall gå under?” Koranen 20:120

”…’Er Herre har förbjudit er [att komma nära] detta träd just för att hindra er att bli änglar eller [sådana] väsen som lever för evigt.’ Och han svor och bedyrade för dem: ’Jag är er gode rådgivare [som vill ert väl]!’ Så bedrog han dem med sitt listiga tal. Och när de hade smakat av trädets [frukt] blev de medvetna om sin nakenhet och försökte skyla sig med blad från lustgården som de fäste ihop. Men då kallade deras Herre på dem: ’Har Jag inte förbjudit er [att gå nära] detta träd och varnat er att Djävulen är er svurne fiende?'” Koranen 7:20-22

Trots att Adam var omgiven av tillåten föda, lyckades Satan övertala honom att äta från det träd som var förbjudet. På samma sätt lurar Satan folk till förbjudna handlingar istället för de som är tillåtna, såsom otukt istället för äktenskap, musik istället för Koranen, haram inkomst istället för halal och den lilla andelen förbjuden mat och dryck istället för den stora andelen som är nyttig och ren.

6. Upptända begär
”Han ger dem löften och väcker deras förhoppningar; men det som Djävulen lovar dem är bara bedrägliga illusioner.” Koranen 4:120

Alla människor har lustar och begär. Satan utnyttjar detta och övertalar människor att ge efter för ögonblicklig tillfredsställelse utan att tänka på konsekvenserna. Detta leder ofrånkomligen till ånger och förödmjukelse, antingen i detta liv eller på domedagen.

7. Slösa bort tiden
Om Satan inte kan locka någon till synd så håller han dem upptagna med oviktiga saker utan nytta. Istället för att använda vår tid med förstånd genom att utföra våra viktigaste åtaganden och nå högre mål, sysselsätter Satan oss med handlingar utan nytta.

Hur besegrar man Satan?

Det första steget är att känna igen Satan som din fiende; om du känner din fiende kan du besegra honom. Satans makt ligger huvudsakligen i hans förmåga att vilseleda, så vi måste förstå hans sluga knep och närmanden så att vi kan försvara oss bättre.

”Djävulen är er fiende; behandla honom därför som en fiende!…” Koranen 35:6

Sök hjälp hos Allah
Att be Allah om beskydd och förlita sig endast på Honom om hjälp, är ett starkt verktyg för att besegra Satan med. Surorna Al-Falaq och An-Nas i koranen kan användas för att regelbundet söka skydd mot Satan och vi bör recitera dem. Vi måste förstå att så länge vi lever kommer Satan aldrig ge upp försöken att förleda oss. Vi måste alltid vara på vår vakt och ständigt be Allah om vägledning och beskydd.

Sök förlåtelse
Profeten (fred vare över honom) sa, ” Den som ångrar sig från synd är som den som är utan synd.” Ibn Majah

Om vi ger efter för Satans anslag har vi, med Allahs nåd och barmhärtighet, fortfarande möjlighet att ställa tillrätta våra misstag genom att erkänna våra missgärningar och visa ånger till Allah.

Profeten (fred vare över honom) sa, ”Satan sade till Ärans Herre, ’Vid Din ära, Herre, Jag skall fortsätta försöka vilseleda Dina slavar så länge deras själar är i deras kroppar.’ Herren sade, ’Vid Min ära och höghet, Jag skall fortsätta förlåta dem så länge de ber om Min förlåtelse.'” rapporterat av Ahmad.

För att ånger skall accepteras måste den vara uppriktig, med avsikten att aldrig begå samma synd igen.

Undvik syndiga miljöer
När Allah förbjöd ett särskilt träd för Adam sa Han inte ”ät inte från det här trädet” utan ”närma er inte detta träd.” Koranen 2:35. Vi måste därför distansera oss från allt som kan leda till att begå synd.

Håll gott sällskap
Allahs budbärare (fred vare över honom) gav rådet, ”En person är på samma väg som sin gode vän, så var noga med vem du blir vän med.” Tirmidhi

Det sällskap du håller påverkar starkt dina beslut och handlingar. Gott sällskap påminner dig om Allah och uppmuntrar dig att göra gott, men dåligt sällskap leder dig rakt i armarna på Satan.

Gör goda gärningar
Att hålla sig upptagen med religiösa gärningar, särskilt bön, är ett ypperligt sätt att besegra Satan. Om man ägnar sin tid till att göra gott, så är det mindre troligt att man blir påverkad av Satans knep.

”Och om Djävulen får din [vrede] att blossa upp, be då Gud beskydda dig; Han hör allt, vet allt.” Koranen 7:200

Avslutning
Kampen mot Satan kan bara vinnas om vi är medvetna om hans fällor och vi vidtar åtgärder för att besegra honom. På domedagen skall Satan erkänna sina synder och ofog. Han skall intyga inför hela skapelsen att Allah är Den som säger sanningen och att han (Satan) är en lögnare.

Vi ber den Allsmäktige Skaparen, med Hans vackraste namn och upphöjda egenskaper, att förlåta oss våra synder och beskydda oss från Satans fällor, ameen!


Källa: Islamicpamphlets.com