Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka. [Koranen 2:45]

De skall få dubbel belöning, därför att de är tålmodiga. [Koranen 28:54]

Tålamod är nyckeln till framgång i vår religion. Allah har därför uppmanat de troende att vara tålmodiga. Ibn Qayyim al-Jawziyyah har i sin bok Uddat as-Sabirin wa Dhakhirat ash-Shakirin skrivit om tålamodets olika nivåer:

När behövs tålamod?
Tålamod är nödvändigt i följande områden av livet:
1: När man dyrkar Allah och följer Hans order.
2: När man avstår från syndiga handlingar.
3: Att acceptera det öde Allah har bestämt och hans avgörande (qadâ’ wa qadr).

Den kloke Luqmân gav följande råd till sin son:

“Käre son! Förrätta bönen och anbefall det som är rätt och förbjud det som är orätt. Och bär med jämnmod det [onda] som drabbar dig! Och stå fast vid dina föresatser!” [Koranen 31:17]

Tålamod i att dyrka Allah
Detta innebär att du utför den dyrkan som har föreskrivits oss regelbundet och gör det med uppriktighet och med kunskap. Dyrkan som inte utförs regelbundet har inte samma värde och även om den utförs regelbundet finns två slags faror. För det första riskerar vi att förlora vår uppriktighet om motivet för att utföra bönerna inte är för att behaga Allah och närma sig Honom. För att skydda vår dyrkan måste vi se till att vi är uppriktiga. För det andra får vi aldrig avvika från Profetens  levnadssätt. Så vi måste se till att vår dyrkan görs enligt hans Sunnah (det som är föreskrivet i de autentiska haditherna).

Tålamod i att avstå från synder
Denna typ av tålamod kan uppnås genom rädslan för straffet som följer av synder. Eller genom en känsla av Hayâ’ (blyghet eller skam) inför Allah för att använda Hans välsignelser till att trotsa Honom. Den känslan av hayâ’ inför Allah kan stärkas genom att lära sig mera om Allah, Hans namn och attribut. Hayâ’ är en karaktär hos människor som är ädla och har goda egenskaper. Så den personen som avstår från synd på grund av Hayâ’ är bättre än den som avstår på grund av rädsla.

Hayâ’ indikerar att man är medveten om Allah och Hans kraft medan avhållsamhet p.g.a. rädsla bottnar i fokus på Allahs straff. Den rädda personens största bekymmer är sig själv och hur den ska rädda sig från straffet, medan den “blyge” personens största bekymmer är Allah och Hans Ära. Båda har uppnått trons status, men den “blyge” har uppnått ihsân – en högre status av tro där det vore som om personen kan se Allah. Hans hjärta är alltså fyllt av hayâ’Anledningen till varför det är så viktigt för den troende att avstå från dåliga handlingar är för att han måste skydda sin tro, då dåliga handlingar minskar tron eller i värsta fall utplånar den.

Profeten  sade:

Äktenskapsbrytaren är inte troende just när han begår äktenskapsbrott (zina), och den som dricker vin är inte troende just när han dricker vin, och tjuven är inte en troende just när han stjäl. [Sunan an-Nasa’i]


Källor:
Boken [Uddat as-Sabirin wa Dhakhirat ash-Shakirin] – Skriven av Ibn Qayyim