Allah har i sin Allmakt och visdom skapat allting enligt en plan och ett syfte som enbart finns hos Honom! I många av de tecken som Allah visar mänskligheten för att få oss att reflektera över Hans skapelse och prisa Honom, har Allah skapat solen och månen som en del av dessa otroliga tecken. Solen är för många en självklar livsviktig komponent i våra liv, vars frånvaro skulle slunga jorden och allt liv i total mörker och kaos. Men vad med månen? Kan vi ens tänka oss vad månen har för betydelse för oss?

Vetenskapen har genom åren visat vilken otroligt stor betydelse månen faktiskt har för livet på jorden och hur den påverkar vår planet och våra levnadsvillkor. Hur vi med hjälp av månen har en stadig tidscykel på 24 timmar och har våra årstider som avlöser varandra år efter år. Månen vänder alltid samma sida mot jorden eftersom den befinner sig i en bunden rotation, och roterar därmed exakt en gång runt sin egen axel för varje varv den rör sig runt jorden.

På grund av månens gravitationsdragning mot jorden snurrar vår planet precis i den hastighet vi behöver för att livets dygnsrytm ska ligga stabilt på 24 timmar per dygn. Detta kallas för tidvattenbromsning eftersom denna bromsning har en så tydlig effekt på jorden i form av ebb och flod. Ebb när vattnet drar sig undan och flod när vattnet stiger.

Månens gravitation gör också att jorden snurrar kring sin egen axel på en stadig 35,3-gradig lutning som ger upphov till årstidernas olika klimatskiftningar. Faktum är att månens existens enligt forskning mycket väl kan vara en nyckelfaktor till livet på jorden genom att moderera graden av svajningar i jordens axiella lutning, vilket ledde till ett relativt stabilt klimat över miljarder år där livet kunde blomstra.

I decennier har även månens faser gett människan ett instrument för att mäta månader och år. Från en fullmåne till nästa varar det ungefär en månad, vilket gett upphov till tidsbegreppet månad.

I islam har månens signifikans framhållits vid flertalet tillfällen.

Allah säger i sin sista uppenbarelse till människan – Koranen:

Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden]. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla. [Koranen 10:5]

Och Allah säger också:

Det är Gud som har rest himlarna utan synligt stöd och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet, och Han har underordnat solen och månen under [Sina lagar]; var och en löper [sitt kretslopp] till en tidpunkt [som Han har] fastställt. Han styr skapelsens ordning [och] framställer budskapen fast och klart för att stärka er tro på mötet med er Herre [på Domens dag]. [Koranen 13:2]

Med hjälp av månen kan vi även avgöra fastemånaden Ramadans början och slut:

Profeten ﷺ sade:

När du ser nymånen (i månaden Ramadan) observera fastan och när du ser den (nymånen i månaden Shawwal) bryt den och om himlen är molnig, fasta då trettio dagar. [Sahih Muslim]

För att ge en uppfattning om månens betydelse för livet på jorden kan detta illustreras med följande exempel som ger svaret på frågan: Vad skulle hända om månen skulle försvinna?

Attribution:  Tech Insider


Källor:
Science.howstuffworks
sv.wikipedia.org
Space.com
Sahih Muslim