Det är allmän kunskap idag att vatten är grunden till allt liv på jorden. Följande är ett antal fakta om vattnets egenskaper och livets beroende av vatten.

  • Alla levande ting består av mellan 50-80% vatten och människan består av 75% vatten.
  • Alla kända former av liv är beroende av vatten. Vatten är vitalt både som ett lösningsmedel i vilket många av kroppens ämnen löser sig och är en essentiell del av många metaboliska processer i kroppen. Vatten är även centralt vid fotosyntesen och cellandningen.
  • Vatten cirkulerar på jorden och återanvänds ständigt i naturen i ett kretslopp inom det som kallas hydrosfären. Cirkulationsprocessen sker via  avdunstning från oceaner och andra vattenansamlingar till luften, nederbörd och ytavrinning från marken som rinner vidare till haven.
  • Även växterna avger vatten som i sin tur ger upphov till växternas näringsupptag – en process kallad transpiration.
  • Endast ett par procent av jordens vatten utgör färskvatten, ca 2,5%.
  • Glaciärer består av färskvatten och omkring 11% av jordens yta täcks av glaciär.

Som kuriosa kan nämnas att prins Mohammad al-Faisal i Saudiarabien år 1970 startade en bärgningsfirma för isberg. Syftet var att flytta isberg till Saudiarabien, en resa som skulle ta åtta månader, för att sedan smälta isen till dricksvatten. Dock visade det sig vara ogenomförbart ekonomiskt och projektet med att flytta 100 miljoner ton glaciär avvecklades innan det kunde genomföras.

Vatten är såpass viktigt för allt levande att Gud i sin sista uppenbarelse  nedsänd till profeten Muhammed för över 1400 år sedan har omnämnt vattnet som ett av sina mirakel. Gud säger:

Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad Han vill – Gud har allt i Sin makt. [Koranen 24:45]

Detta faktum har upptäckts först i modern tid, vilket är mer än 1300 år efter Profeten Muhammeds bortgång och då kan man börja undra, är det av en slump att Koranen nämner detta? Nej, utan tvekan är det ett tecken från Gud den allsmäktige till mänskligheten och endast genom uppenbarelser kunde Muhammed fått vetskap om detta. Allah säger:

Er landsman(Muhammed) har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste(ängeln Gabriel) lär honom. [Koranen 53: 2-5]

Gud nämner regnets välsignelser i Koranen i följande verser:

Vi lösgör vindarna som biträder vid [växternas] befruktning och Vi låter regn falla så att ni får [vatten] att dricka; men det är inte ni som förfogar över det. [Koranen 15:22]

Vi bör ständigt påminna oss om att tacka Allah för att vi har tillgång till rent vatten. Väldigt många människor i länder som Jemen, Burma och Syrien som drabbats av krig lider stort av vattenbrist och därför bör vi som har tillgång till färskt vatten åkalla Gud om att hjälpa våra bröder och systrar i nöd och förse de med rent vatten. Vi bör även ge donationer och bistå med de medel vi kan.


Källor:
https://sv.wikipedia.org
seametrics
Busienessinsider.com