Den Yttersta Dagen är en dag som kommer att vara hård för de icke-troende men lätt för de troende. Det som har förmedlats om Domedagen i fråga om olika sorters belöningar och bestraffningar, det är frågor som inte fullt ut kan förstås i denna värld, däremot kan vi begripa det bakomliggande grundkonceptet. En plåga kommer att drabba de icke-troende under en dag vars längd är lika lång som 50 000 år. Därför är det vår plikt att följa Guds bok i denna värld, så att Han räddar oss i nästkommande liv.

Gud säger i den ädla Koranen:

En man frågade om ett straff som väntar dem som förnekar sanningen och som ingen kan avvärja, [ett straff] från Gud till vilken många vägar leder upp. Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år. [Koranen 70:1-4]

Koranen berättar om människans desperation och ånger under Domedagen, när straffet och helvetet görs synligt.

Den Dag då den orättfärdige biter sig i handen [i förtvivlan] och ropar: ”Om jag ändå hade följt sändebudets väg! |Nu är jag förlorad! Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den mannen! Han ledde mig på avvägar, när Guds budskap redan hade nått mig.” [Så] leder Djävulen människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne. [Koranen 25:27-29]

Vi har varnat er för ett straff som är nära förestående [och som kommer att drabba er] den Dag då människan ser [klart], vad hon har sänt framför sig [till Domen], och då den som förnekade sanningen skall säga: ”Ack, om jag nu hade varit mull och jord!” [Koranen 78:40]

[Då] kommer hon att säga: ”Om jag ändå hade tänkt på [att med goda handlingar] förbereda mig för mitt liv [i evigheten]!” [Koranen 89:24]

Låt oss ta lärdom av dessa verser för att undvika att hamna i dessa människors situation, och låt oss ta Guds varningar på allvar.