Människan föds under omständigheter som hon själv inte har valt; familjens religion och den ideologi som samhället bygger på ges båda till den nyfödda vid ankomsten till denna värld.

Vid tio års ålder har barnet vanligtvis influerats till att tro att den lära som samhället bygger på är den rätta och att alla bör dela den. Men under uppväxttiden finns det även de som kommer i kontakt med andra läror, vilket kan få dem till att ifrågasätta riktigheten i deras egen tro. Den som söker efter sanningen når ofta en punkt där han eller hon inser att varje religion, ideologi eller filosofi påstår sig inneha sanningen. Alla uppmanar de människan till att göra gott – så vilken har då rätt? De kan inte alla ha rätt, då de alla påstår att de andra har fel. Hur skall då den som söker efter sanningen kunna finna den rätta vägen?

Gud har gett oss sinnen och ett intellekt som gör det möjligt för oss att göra detta viktiga val. Därför måste var och en undersöka de bevis som presenteras och välja det som känns bäst tills nya argument läggs fram.

Genom människans liv, från tidig barndom till ålderns höst, visar Gud henne tecken, både i det yttre och i det inre, tills det blir klart för henne att det endast finns en sann Gud. I Koranen kan vi läsa:

Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess (uppenbarelsens) sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem (att veta) att din Herre är vittne till allt som sker! [Koranen 41:53]

Gud nämner profeten Abrahams sökande som ett exempel på hur de som följer Hans tecken kommer att bli vägledda:

Vi Visade nu Abraham [Vårt] herravälde över himlarna och jorden, för att han skulle bli fullt övertygad. När nattens mörker sänkte sig över honom, såg han en stjärna och utropade: ”Detta är min Herre!” Men när den sjönk [under horisonten], sade han: ”Jag kan inte dyrka något som sjunker och försvinner. Och när han såg månen gå upp sade han. ”Detta är min herre!” Men när den sjönk [och försvann] sade han: ”Om min Herre inte vägleder mig blir jag säkert en av dem som går vilse. Och han såg solen gå upp och sade: ”Detta är min Herre! Denna [stjärnan] är störst.” Men när [även solen] sjönk [och försvann] sade han: ”Stamfränder! Jag har ingen del i [den synd ni begår när] ni sätter medgudar vid Guds sida. Jag har i sökandet efter sanningen funnit den rena, ursprungliga tron, vänt mig ifrån allt falskt och [vänt mig] till Den som har skapat himlarna och jorden, och jag ägnar inte avgudar min dyrkan.” [Koranen 6:75-79]

Och profeterna har sänts till människan för att stödja hennes medfödda tro på Gud och dragelse mot att dyrka Honom. Även om en stor del av profeternas tidigare läror har blivit förvanskade har Koranen som är den sista uppenbarelsen av Gud bevarats orörd och är den slutgiltiga vägledningen för människan till att välja mellan rätt och fel.

Påverkan av gudsinspirerade budskap genom tiderna kan ses i ”De tio budorden” i det Gamla Testamentet. Vi finner att dessa bud återfinns i lagar beträffande mord, stöld och äktenskapsbrott i de flesta samhällen. Som ett resultat av Guds tecken genom tiderna, kombinerat med Hans uppenbarelser till profeterna, har människan givits chansen att lära känna Honom. Därmed kommer varje själ att hållas ansvarig för dess tro på Honom och accepterande av Hans sanna religion – islam.


Källa: Den sanna religionen, Dr. Bilal Philips