Följande var talet i Örebro moské på Eid al-Fitr, den 25 juni 2017.

Lov och pris tillkommer Allah, må Hans frid och välsignelser vara över profeten Muhammed, hans familj, följeslagarna och de som följer hans exempel.

Idag är en glädjedag som vi muslimer här delar med muslimer världen över. Vi har fastat och bett nattbönen under en hel månad. Vi har samlats här idag för att bekräfta Allahs storhet för Hans vägledning för oss till den raka vägen, den sanna religionen. Vi är här för att fira denna stora högtid idag och be eidbönen tillsammans. Våra hjärtan är fyllda med glädje då vi söker Allahs belåtenhet. Vi tackar Allah för möjligheten att ha fullgjort fastan och förrättat bönen. Prisad vare Allah, världarnas Herre.

Troende, håll fast vid bönen som är islams viktigaste pelare efter trosbekännelsen och det första vi kommer tillfrågas om på Domedagen av Allah, Den Upphöjde. Betala allmosan, fasta ramadan och utför pilgrimsfärden.

Dyrbara Ungdomar, ni är hoppet för denna nation och denna religions framtid. Ni är morgondagens vuxna som bär ett stort ansvar på era axlar. Utför era förpliktelser och klamra er fast vid religionen. Ta er religion från de rätt lärda och ha balansen för att varken bli för extrem och gå till överdrift eller ta lätt på religionen och inte följa den ordentligt.

Ärade systrar, frukta Allah och följ denna underbara religion. Fyll era och era barns hjärtan med kärlek till Allah och ära Hans majestät.

Kära föräldrar, frukta Allah vad gäller era barn, var en bra förebild för dem, för de bort från dåligt sällskap, uppfostra de med godhet, dygder och vägledning och för de bort från ondska och skamliga handlingar.

Ädla syskon i islam, en av de största synderna är att vara respektlös och trotsig mot sina föräldrar. Att riva familjebandet är mycket allvarligt och en förbannad handling. Ta därför väl hand om dina föräldrar och bevara familjebandet.

Glöm inte bort era syskon som befinner sig i svårigheter och lever i fattigdom. Skänk av det som ni har fått ta del av och sprid glädje bland dem för att det är en god handling. En dag som denna ska vi heller inte glömma de sjuka. Inkludera dem i denna högtid genom att besöka och gratulera dem.

Det är rekommenderad att fasta under månaden shawwal som är här nu för att profeten  har sagt:

Den som fastade under ramadan och sedan följde den med [fasta] sex dagar från shawwal, då är det som om denne har fastat hela året.

[Muslim: 1164]

Detta beror på att belöningen mångdubblas till tio. Ramadan är likvärdigt med fasta i tio månader och fasta sex dagar under shawwal är kvarstående två månader på ett år.

Avslutningsvis ber vi Allah, den Barmhärtige, acceptera vår fasta, böner och goda gärningar. Amin!

Av: Muhammed Salih, imam i Örebro moské