Guds sanna religion, islam, är fulländad i alla aspekter och den är en vägvisare till ett lyckligt liv i denna värld och i ett permanent, evigt liv efter döden. Du kan hitta avvikande och dåliga handlingar såväl som misstag begångna av muslimer, antingen mot muslimerna själva eller mot andra, men det du skall veta är att islam som religion inte har något med dessa brister att göra.

Det kan finnas flera orsaker bakom sådana handlingar, det kan bero på okunnighet i religionen eller svaghet i tron, så döm inte alltid islam efter dess anhängare.

Det finns idag många som vill bli muslimer men som är rädda för att bli utkastade från hemmet eller utstötta från samhället efter konvertering. Men när islam först kom fanns det många hemliga muslimer som dolde sin tro tills det var säkert för dem att praktisera offentligt eller tills dess att de kände sig starka nog att motstå konfrontationer.

Hur blir man muslim?

För att bli muslim krävs det inga specifika religiösa ritualer eller ceremonier, varken på någon specifik plats eller framför människor, eftersom relationen till sin Herre i islam inte går via några ombud. Genom att helt enkelt förklara och tro att det bara finns en Gud och att Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) är Hans slav och budbärare så blir man en muslim. När man uttalat trosbekännelsen uppriktigt från hjärtat, blir alla tidigare synder som begåtts i livet förlåtna.

Allah säger i den ädla Koranen:

De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[Koranen 25:70]

Icke-muslimer som accepterat islam kommer att få dubbel belöning p.g.a. deras tro på Guds föregående sändebud samt tron på profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom).

Allah säger:

De som har fått ta emot [Våra] tidigare uppenbarelser tror på det, och när det läses upp för dem, säger de: ”Detta tror vi på – det är sanningen från vår Herre; redan innan [vi hörde det] hade vi underkastat oss [Hans vilja]. De skall få dubbel belöning, därför att de är tålmodiga och fördriver ont med gott och ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. Och när de hör lättsinnigt tal, drar de sig undan och säger: ”Vi får svara för våra handlingar och ni får svara för era handlingar; fred över er! Vi söker inte sällskap med dem som inte känner [skillnaden mellan rätt och orätt].”

[Koranen 28: 52 -55]

Allah rensar med detta alla synder som begåtts innan de blev muslimer. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:

Islam rensar alla [synder man begått] innan det.

[Återberättad av Muslim]

Må Allah vägleda oss på Hans raka väg och ge oss den ultimata belöningen i paradiset, amin!


Källa: Boken ”Nyckeln till att förstå islam” skriven av Dr. Abd Ar-Rahman Ash-Sheha.