Världens mest framstående forskare försöker ihärdigt förstå hur det kommer sig att inte vårt universum självkollapsade när det skapades, såsom det enligt studier borde ha skett. De menar på att universum vid tillblivelsen bar på lika stor mängd materia och antimateria och att dessa borde ha tillintetgjort varandra vid kontakt.  Vilket då varken hade lett till vårt solsystems tillblivelse eller något liv.

Observationsbild av jorden från rymden.

Denna otroliga upptäckt har gjort att forskarna försöker fastställa vilka egenskaper materia och antimateria har som gjort att de inte tagit ut varandra vid kontakt.

I denna nya studie framfört av European Organisation for Nuclear Research – (CERN) har man testat flera möjliga mätningar för olika typer av egenskaper, inklusive massa och elektriska laddningar, men inga skillnader har hittills hittats.

Christian Smorra, forskaren bakom studien säger:

Alla våra observationer leder fram till en komplett symmetri mellan materia och antimateria, vilket är varför universum inte borde existera. En asymmetri borde finnas någonstans, men vi kan helt enkelt inte förstå var skillnaden ligger.

Det faktum att vi över huvud taget existerar trots att man inte kan förstå hur, och att universums tillblivelse i grund och botten är ett vetenskapligt mysterium, talar för att det finns en allvetande och allsmäktig Gud som skapat universum och  upprätthåller den.

Allah säger i Koranen:

I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppen som plöjer haven [lastade] med det som är till nytta för människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor – [i allt detta] ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd.

[Koranen 2:164]

Bild som visar fullt verkande galax i universum.

Man kan bara konstatera att denna studie pekar mot att någonting sett  till att universum inte tillintetgjordes när det skapades och varför är det i sådana fall så svårt att åtminstone överväga möjligheten att en högre makt ligger bakom?


Källor:

Cosmos magazine
UNILAD