Fredagen är en välsignad dag och en av de bästa dagarna, då muslimer samlas för fredagsbön i moskén. De lyssnar på predikan och utför bön tillsammans för att ta del av Guds belöning. Enligt Profetens  tradition är fredagen den finaste dagen under veckan och den troende uppmanas att rena sig genom ett bad, borsta sina tänder, ta på sig sina bästa kläder och parfymera sig inför fredagsbönen. Det är rekommenderat att gå så tidigt som möjligt till böneplatsen.

Fredagsbönen
Fredagsbönen är en av de viktigaste bönerna för en muslim. Allah säger i koranen:

 TROENDE! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Guds namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste! [Koranen 62:9]

Profeten Mohammad  sade:

Den som tvår sig korrekt, beger sig till fredagsbönen, lyssnar och tiger, kommer att förlåtas fram till nästa fredag och tre dagar därtill. [Rapporterad av Muslim]

På fredagen – på arabiskaYawm al-Jum’a (samlingsdagen) – utförs den obligatoriska samlingsbönen, som följaktligen har en särskilt religiös och social betydelse för muslimer. Trots att det är bättre att be alla de dagliga obligatoriska bönerna kollektivt, så har fredagsbönen högre prioritering och det är obligatoriskt för varje vuxen manlig muslim att iaktta fredagens samlingsbön. För kvinnor är det valfritt.

Tystnad under predikan – en skyldighet
Det är obligatoriskt att vara tyst under fredagspredikan för att man skall lyssna på och närvara vid den. Det är förbjudet att tala då, även om man gör det för att beordra det goda. Profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – har sagt:

Om du sade: ’Var tyst’ till din vän under fredagen när imamen höll predikan, då har du gjort din bön ogiltig. [al-Bukhari & Muslim]

Sända frid över Profeten
Det är även rekommenderat att sända extra frid och välsignelser över Profeten på fredagar genom att säga ”Guds frid och välsignelser vara över honom”.

Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! [Koranen 33:56]

Recitera surat al-Kahf (kapitlet – Grottan)
Det finns uttalanden som tillskrivits profeten om detta. Var och en av dem stärker varandra vilket bevisar att det är rekommenderat att recitera surat al-Kahf under fredagar.

Profeten  sade:

Den som läser kapitlet al-Kahf på en fredag, kommer att få ett upplyst ljus mellan de två fredagarna. [an-Nasâ’î2 och al-Bayhaqi]

För vidare läsning om reglerna kring fredagsbönen läs här.