Följande var fredagstalet i Örebro moské, den 28 juli 2017. Temat var al-Aqsamoskéns status och dess betydelse i islam, med anledning av den senaste veckans oroligheter i Jerusalem.

Lov och pris tillkommer Allah. Må Hans frid och välsignelser vara över profeten Muhammed, hans familj, följeslagarna och de som följer hans fotspår fram till Domedagen.

Gud den allsmäktige älskar profeterna och vissa platser som Han valt ut som heliga och välsignade i Hans skapelse. Bland dessa platser som Allah har välsignat är al-Aqsamoskén och staden Jerusalem. Det är en plats där Allah har låtit många mirakel ske. Ett exempel är den himmelska resan – Israa wa al Mi’raaj, som Allah har nämnt i den ädla Koranen:

STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén i Mecka till al-Aqsamoskén, vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt.

[Koranen 17:1]

Al-Aqsamoskén är viktig för oss muslimer då Profeten ﷺ stod vänd mot den i sina böner under tretton års tid, medan han befann sig i Mecka och i sjutton månader när han befann sig i Medina. Den var muslimernas första Qiblah (böneriktning) innan al-Ka’bah i Mecka.

Abi Dharr berättade att han frågade Allahs budbärare ﷺ om vilken moské som byggdes först på jorden? Han svarade: ’Masjid al-Haram’. Jag frågade vad därpå? Han svarade: ’al-Aqsamoskén’. Sedan frågade jag om tiden mellan? Han svarade: ’fyrtio år’.

[Al-Bukhari och Muslim]

Vår skyldighet gentemot denna heliga moské är enorm. Al-Aqsamoskén är en av de tre moskéerna som man får resa till som pilgrim. Profeten ﷺ har sagt:

Res inte för att besöka någon moské utom tre: den Heliga Moskén i Mecka, min Moské i Medina och al-Aqsamoskén i Jerusalem

[Al-Bukhari och Muslim]

En bön i al-Aqsamoskén är värd 500 gånger mer än vid någon annan plats, utom i moskéerna i Mecka och Medina. Profeten ﷺ har sagt:

En bön i moskén i Mecka är värd 100 000, en bön i min moské i Medina är värd 1000 och en bön i al-Aqsamoskén är värd 500 böner.

[Al-Bayhaqi, förklarad autentisk av al-Albani]

Dessa återberättelser från Profeten ﷺ bekräftar al-Aqsamoskéns betydelse och höga status i islam. Vi muslimer måste försvara den på alla möjliga sätt för att befria den från ockupanterna. Denna plikt gäller alla muslimer och inte bara enstaka individer. Alla skall göra det efter sin kapacitet eftersom den sionistiska ockupationen av Palestina ännu pågår. Sionisterna vill förstöra och utplåna al-Aqsamoskén och bygga det påstådda templet i dess ställe, och de försöker uppnå detta genom olika knep och bluffmetoder.

Extremisternas och sionisternas förtryck mot muslimerna i Palestina är oerhörda. Konsekvenserna av detta förtryck är förödande och hotar att destabilisera en redan orolig omvärld.

Vi muslimer är skyldiga att hjälpa de förtryckta och kämpa på alla möjliga sätt för att rädda dem från orättvisor. Det är inte tillåtet för muslimerna att tiga om detta och glömma bort våra syskon. Muslimerna är som en enda kropp; de gläds när deras bröder gläds och de sörjer när deras bröder sörjer. Det är en muslims skyldighet att hjälpa sin broder och stå vid hans sida under svåra tider.

Vi ber Allah om Hans förlåtelse och vägledning. Vi ber Allah att hjälpa muslimerna i Palestina och befria de från ockupation och förtryck, amin!

Av: Dr. Muhammed Salih, imam i Örebro moské.