Följande var fredagstalet i Örebro moské, den 14 april 2017. Temat var terrorism, med anledning av förra veckans terrordåd i Stockholm.

Lov och pris tillkommer Allah, må Hans frid och välsignelser vara över profeten Muhammed, hans familj, följeslagarna och de som följer hans exempel.

Före islam befann sig mänskligheten i mörker och förtryck. Människorna var splittrade och levde i ständig oro på grund av felaktiga trosuppfattningar och korruption. Terror och dödandet av oskyldiga var utspritt vilket gjorde att folk inte kunde känna sig trygga i sina hem. Stora nationer var i konflikt med varandra och den starke tog den svages rikedomar utan någon rätt till det. Allah ville då vägleda människorna till Hans raka väg genom att uppenbara islam, för att rädda dem från villfarelser och okunnighet. Den Allsmäktige sände sin profet Muhammed   till hela mänskligheten med klara bevis och vägledning för att leda dem till det som är rätt och bäst. Om detta läser vi i Koranen:

MÄNNISKOR! Ni har tagit emot bevis [för sanningen] från er Herre och Vi har gett er ett klart ljus [som skall belysa er]. Dem som tror på Allah och söker styrka hos Honom skall Han innesluta i Sin nåd och Sin barmhärtighet; ja, Han skall leda dem till Sig på en rak väg.

[Koranen 4:174-175]

Islam förbjuder extremism och terror i alla dess former och lär oss att följa dess lagar som förbjuder dödandet av oskyldiga människor oavsett omständigheter eller ursäkter. Att ta andras liv hör till de största synderna, Allah, den Allsmäktige berättar om Adams söner Kain och Abel där den ene begick mord på sin bror och detta var första brottet som ägde rum på jorden. I Koranen står om detta:

LÅT DEM höra berättelsen om Adams två söner, så som allt verkligen gick till – de bar fram var sitt offer [till Gud] och den enes [offer] togs nådigt emot men inte den andres. [Denne] sade: ”Jag svär att jag skall döda dig.” [Och brodern] svarade: ”Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom. Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag fruktar Gud, världarnas Herre. Men jag vill att du skall bära min synd i tillägg till din egen synd, och att Elden skall vara din arvedel; sådan är de orättfärdigas lön. Men den andre, driven av sin [hetsiga] natur, tvekade inte inför brodermordet, och han dödade honom och blev så en av förlorarna. Och Gud sände en korp, som krafsade i jorden och visade honom hur han kunde dölja broderns nakna kropp. [Och] han utropade: ”Har jag, eländige stackare, blivit så svag att jag inte kan göra som denna korp och dölja min broders lik?” Och han greps av ånger. Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

[Koranen 5:27-32]

Profeten  berättade:

Det kommer snart att komma en tid av prövning då den som sitter är bättre än den som står och den som står kommer att vara bättre än den som går och den som går kommer att vara bättre än den som springer.’ Någon sade: ’O Allahs Budbärare: Vad skall jag göra om någon kommer in i mitt hem och hotar att döda mig?’ Allahs Budbärare svarade: ’Var precis som den bäste av Adams två söner.’

Imam Ahmed, Abu Dawud och At-Tirmidhi

Vi finner också att Profeten räknade mord bland de grövsta synderna och förbjöd dödandet av människor. Och detta förbud omfattar muslimer och icke-muslimer, och sannerligen i hans liv har vi det bästa exemplet att ta lärdom ifrån. Han bekämpade all sorts oordning, skräck, rädsla och terror i samhället. Han lärde oss att vara ödmjuka och barmhärtiga mot våra medmänniskor.

Baserat på detta, fördömer vi starkt terrordådet riktade mot de oskyldiga i Stockholm som dödat fyra människor, däribland ett barn och många skadade. Vi fördömer dödandet av oskyldiga män, kvinnor och barn överallt liksom det brott som begicks nyligen i Syrien mot civilbefolkningen med bruket av kemiska vapen. Vi ber om Allahs förlåtelse och vägledning. Vi ber Honom hålla landet vi bor i tryggt och fritt från förtryck och kaos, Amin!

Av: Muhammed Salih, imam i Örebro moské