De lärda har genom islams historia alltid försökt förse muslimer, unga som gamla, med information om den rätta förståelsen av islam för att bidra med vägledning och ljus. En av de mest kända och kunniga lärda i vår tid som bevittnat extrema muslimska gruppers uppkomst är imam ’Abdul Aziz Bin Baz som avled i maj 1999, må Allah vara honom nådig.

Följande fråga ställdes till honom och med sitt svar riktade han sig speciellt till ungdomar: Hur bekämpar vi extremismen?

Utbildning och vägledning genom de lärda är avgörande. Upplys den ni känner som går till överdrift och hittar på nya angelägenheter som inte hör till Islam. Exempelvis den som förklarar syndare att vara otrogen. Detta är al-Khawarijs religion. De anser syndare vara icke-troende människor. Dessa behöver utbildas för att få balans och följa en medelväg.

Syndare faller under en egen dom och avgudadyrkare i en annan och likaså den som innoverar i religionen. Dessa typer av människor behöver undervisning om det som är korrekt för att på så vis bli rätt vägledda. Genom utbildning om Islam får man studera islams regler och lagar och utifrån det göra korrekta bedömningar i frågor rörande religionen.

Man har gjort en felbedömning där man ansett syndare vara otrogna och vice versa. Syndarna som begår alla former av illgärningar bortsett från avgudadyrkan som exempelvis otukt, stöld, baktaleri, förtal eller utnyttjar ränta, befinner sig under Allahs vilja om de dör i det tillståndet. Allah kan antingen förlåta eller straffa denna person. En avgudadyrkare som dyrkar döda människor och söker deras hjälp vid sidan av Allah, den Allsmäktige, bedöms som otrogen. Likaså den som förlöjligar eller hädar den islamiska religionen.

Människor är av olika klasser och typer. De är inte likvärdiga och måste därför dömas utifrån det de förtjänar. All upplysning måste vara baserat på bevis och med insikt, inte med inkompetens och ignorans. Klara bevis presenteras av de lärda, vilket hör till deras uppgift och skyldighet. De lärda är skyldiga att ge de unga dem starkast bevisade tolkningarna. För att man annars fruktar att de ska hamna i extremism och försummelse på grund av brist på kunskap och förståelse.

Imam ’Abdul-Aziz Bin Baz

Källa: sahab.net