Med anledning av senaste tidens utspel från media om islams ståndpunkt i äktenskaps och skilsmässa frågor så vill vi på muslimer.se förtydliga att islam fäster stor vikt vid familjen, den är en institution lika gammal som människans historia, Utifrån familjen har människorasen utvecklats och inte tvärtom. Om äktenskapet, säger Gud i den heliga Koranen, att den bör genomlysas av lugn, kärlek och barmhärtighet.

Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland er själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänker efter. [Koranen 30:21]

Äktenskapet
Äktenskapet är en förpliktelse mot livet som sådant och mot samhället, det är en förpliktelse som de äkta makarna uppfyller både mot varandra och mot Gud, det är en typ av förpliktelse i vilken de finner ömsesidig tillfredsställelse och självförverkligande, kärlek och frid, barmhärtighet och lugn tröst och hopp, allt detta beror på att äktenskapet i islam betraktas som en rättfärdig och medveten handling.

Islam tolererar inga för – eller utom äktenskapliga förbindelser, mannen och kvinnan kan träffas i sällskap med andra muslimer eller i familjen och diskutera och lära känna varandra, detta kan pågå så länge parterna önskar, dvs tills de anser att de kan ingå äktenskapet eller tills de inser att de inte alls passar ihop. Det är mycket viktigt att de tar god tid på sig och att de anstränger sig för att ta reda på varandras åsikter, karaktär och temperament, för att kunna bestämma om de passar att leva tillsammans. På så vis markerar islam att äktenskapet inte skall baseras på fysisk attraktion som är ju övergående utan på en likartad livsinställning och likartade sinnelag, det är när de båda parterna har samma åsikter i livsavgörande frågor som äktenskapet har största chansen att bli lyckligt.

Även vid äktenskapliga livets mest prövande tillfällen påminner koranen de bägge parterna om Guds lag, uppmanar dem att vara goda och kärleksfulla mot varandra och att framför allt vara trofasta mot Gud. Det bör noteras att de islamiska stadgarna för äktenskapet gäller både män och kvinnor, om t ex celibat inte rekommenderas för män, så rekommenderas det inte heller för kvinnor, detta är ett erkännande av det faktum att även kvinnornas behov är legitima och måste tas i beaktande, i själva verket betraktar islam äktenskapet som samma normala naturliga livsform för kvinnor som det är för män.

Det kan t o m vara viktigare för kvinnor, eftersom det bl. a. tillförsäkrar dem en reell trygghet i ekonomiskt avseende. Hustrun är ensam ägare till allt som hennes man givit henne i giftermålsgåva samt till allt som hon förvärvat före och efter giftermålet, det förekommer ingen ovillkorlig egendomsgemenskap mellan man och hustru, dessutom är det mannen som är skyldig att ansvara för familjens uppehälle och ekonomiska trygghet.

Äktenskapskontrakt
Äktenskapet är påbjudet av Gud och därför heligt, men det är samtidigt en social institution som ingås med hjälp av ett kontrakt. Islam har föreskrivit vissa åtgärder för att göra de äktenskapliga banden så varaktiga som möjligt, när två muslimer ingår ett äktenskapligt förbund, måste det finnas ett klart syfte att göra förbindelsen varaktig och fri från tidsbundna och tillfälliga avsikter. Proväktenskap, tidsbestämda äktenskap och alla äktenskap som verkar experimentberoende är av denna anledning förbjudna i islam.

Som alla kontrakt skapar detta äktenskapskontrakt ett antal rättigheter och skyldigheter och islam uppmuntrar sina anhängare att fullfölja sina kontrakt, äktenskapskontraktet har dessutom en alldeles special status, eftersom familjen anses vara islams stöttepelare. Muslimerna betecknas av koranen som det folk som följer den gyllene medelvägen och islam är förvisso ett välbalanserat system.

Äktenskapskontraktet bör betraktas som ett uppriktigt, permanent förbund. Men skulle det av någon orsak inte fungera väl kan det upphävas på ett hedersamt, rättvist och fredligt sätt.

Skilsmässa och omgifte
Koranen och hadith har fastslagit ett antal punkter då skilsmässa är tillåten och i vissa extrema fall ett måste, dock görs först alla ansträngningar både av släkten och av samhället för att återförena mannen och hustrun, eftersom skilsmässa är den tillåtna handling som Gud avskyr mest. Omgifte är också viktigt inom islam, så fort väntetiden efter skilsmässa är över, uppmuntras parterna att söka en ny livskamrat.

Man och hustru
Familjen är som tidigare nämnts en stöttepelare i det muslimska samhället, den skall fungera som ett miniatyrsamhälle där den nya generationen uppfostras i den islamiska andan och varsamt förs ut i samhället. Islam ser på mannen och hustrun som varandras komplement, var och en har individuella rättigheter och skyldigheter, tillsammans bildar de en fridfull och lycklig familj vilken utgör basen för ett sunt och blomstrande samhälle. I den muslimska familjen har alla klart definierade uppgifter, dels i den stora familj som släkten utgör och dels i den familj som består av mamma – pappa – barn.

Det är viktigt att en familj försöker skaffa sig en egen bostad för även om den stora familjen är väldigt viktig, är hemmets lugna vrå högt värderad i islam, viktigast är hustruns välfärd och äktenskapets stabilitet.

En man uppmanas av Gud att behandla sin hustru med rättvisa och respektera hennes känslor samt att visa henne godhet och hänsyn, han får inte visa henne någon motvilja eller utsätta henne för oro, en följd av denna bestämmelse är att ingen man har rätt att behålla sin hustru i syfte att åsamka henne lidande eller hindra hennes frihet, om han inte känner kärlek eller sympati för henne, har hon rätt att kräva sin frihet från det äktenskapliga förbundet. Hustruns främsta plikt såsom partner är att bidra till äktenskapets framgång, hon måste tänka på sin makes bekvämlighet och trivsel, mannen har lämnat sina ägodelar i hennes omvårdnad, om hon har tillgång till dem måste hon handskas med dem på ett klokt och sparsamt sätt, hon får inte låna ut eller avyttra någon av hans ägodelar utan hans tillåtelse.

Med hänsyn till det intima samlivet bör båda parterna göra sig åtråvärda och tilldragande för varandra, inom islam är alla människor jämlikar, män och kvinnor är jämlika men inte identiska, kvinnor blir gravida och föder barn, vilket inte männen gör. Männen är jämförelsevis mer rationella och mindre känslosamma än kvinnorna, det är på grund av detta som de tilldelats olika uppgifter inom familjen, det är ingen som undrar över om en tandläkare är jämställd med en ingenjör, man konstaterar bara att de har olika uppgifter, jämställdhet mellan könen uppnåddes redan för fjortonhundra år sedan i islam.

Barnen
Ett stabilt samhälle kan bara existera där familjen är den viktigaste sociala enheten, det är i familjen som grunderna för det nya samhället läggs. Det är där den nya generationen formas, islam inser att rollen som barnuppfostrare är en av de allra viktigaste i livet, barnen är ett av människans allra dyrbaraste tillgångar, islam ser på dem som ett slags oslipade diamanter som föräldrarna och samhället skall slipa på bästa sätt.

Barnen är en gåva och ett förtroende från Gud och när de föds kommer de direkt från hans ljus, barnen är oskyldiga och inte ansvariga för sina handlingar fram till puberteten, islams allmänna inställning till barnens roll kan sammanfattas i några få principer:

Det är en gudomlig befallning att inga föräldrar får åsamka sina barn någon skada eller försumma dem eller visa överbeskyddande attityd gentemot dem. Barn är livets glädjeämne och anledning till föräldrarnas stolthet och har rätt till jämlika möjligheter i livet, de har också rätt till äkta börd dvs. varje barn har rätt till en far och en mor, en av de mest lovvärda handlingarna i islam är att ta väl hand om barnen, profeten Muhammed tyckte mycket om barn och uttryckte sin övertygelse om att hans muslimska samhälle skulle bli berömt för sin godhet mot barn. Barn skall erbjudas mesta möjliga omsorg, när det finns släktingar som är tillräckligt närstående för att kunna hållas ansvariga för barnens välfärd, är det deras uppgift att ta hand om dem, om det däremot inte finns några nära anhöriga, blir omsorgen en gemensam skyldighet för hela samhället.

Det faktum att föräldrarna är vuxna och allmänt anses vara mer erfarna ger inte i sig giltighet åt deras synpunkter eller värde åt deras normer. I olika sammanhang anför koranen exempel där föräldrarna visat sig ha fel och väglett oss hur vi ska bemöta det. visavi sina barn och även där barnen missbedömt sina föräldrars position.

Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd!

Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör [med dina ömma omsorger], och följ samma väg som de som vänder tillbaka till Mig i ånger [över sina synder]. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda].

[Koranen 31: 14-15]

På andra ställen riktar koranen skarp kritik mot dem som avviker från sanningen bara för att den är ny för dem eller står i motsättning till deras familjetraditioner eller är oförenlig med deras föräldrars värderingar, det är sant att föräldrar har rätt till hänsyn, kärlek och lydnad. Men om de överskrider sina gränser och förgriper sig på Guds rättigheter, måste barnen ta avstånd från dem.

Redan från början är det viktigt att barnen vistas i en islamisk omgivning så att det blir naturligt för dem med islam och att de kan se hur islam fungerar i vardagslivet, ett exempel är bönen. Om föräldrarna regelbundet utför bön och alltid låter barnen vara med, börjar de tidigt att ” be ” med mamma och pappa. Vid 2-3 års ålder kan de flesta barnen härma bönens rörelser, bönen blir då till en lek och barnen är med så länge de vill.

Att lära barnen att inte ljuga, inte slåss, vara givmilda och respektera vuxna är mycket viktigt under denna period, eftersom det tillhör islams grundläggande principer, föräldrarnas exempel spelar en avgörande roll under denna första period. Så småningom talar föräldrarna också om för barnet allt som krävs av det när det blir stort.