En modern ideologi som utvecklades i Europa efter upplysningstiden och som tyvärr spridit sig till den muslimska världen har visat sig vara förödande för mänskligheten; denna ideologi är nationalismen. Föreställningen att vår främsta identitet och politiska lojalitet hör till den egna folkgruppen är direkt oislamiskt. I dess värsta form leder den till rasism och folkmord, i dess mindre våldsamma form skapar den likväl splittring bland de troende.

Gud säger:

Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder. Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund! Så klargör Gud Sina budskap för er för att ni skall få vägledning. [Koranen 3:103]

Vi har sett hur hela den islamiska civilisationen befinner sig i en kris sedan de olika muslimska folken börjat anamma nationalistiska idéer. Vi är alla bröder och systrar och det är inte tillåtet för muslimer att låta etnisk tillhörighet gå före den islamiska identiteten som är baserad på underkastelse till Gud. Detta innebär inte att vi måste sudda ut vår etniska identitet eller kultur. Det är tvärtom viktigt att vi inte glömmer våra rötter (genom att exempelvis hålla kontakten med våra släktingar som möjligen bor kvar i den muslimska världen) samt att vi omfamnar vår svenska identitet och bidrar så gott vi kan till det svenska samhällets välgång; det är vår skyldighet som muslimer att vara goda svenska samhällsmedborgare. Men detta får aldrig leda till att man anammar nationalismen som en ideologi, där folkgruppen går före islams principer om mellanmänsklig och islamisk solidaritet.

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. [Koranen 49:13]

Den store lärde Abdulaziz ibn Baz fick frågan om hur islam ställer sig till nationalism. Nedan följer delar av hans svar:

[Nationalismen] är [i själva verket] ignorans, och man får inte tillskriva sig till den eller uppmuntra andra till det. Det är snarare obligatoriskt att försöka utplåna den eftersom den islamiska lagen beordrar oss att bekämpa den och att bemöta argumenten hos de som kallar till den genom att tydliggöra sanningen för den som söker svar. […] Enligt islam bör arabnationalism eller annan typ av nationalism betraktas som ett falskt budskap och ett stort misstag. Den är en stor synd, baserad på vidrig okunskap som i själva verket utgör en komplott mot islam och dess folk.

Det räcker med att man tittar på det förra århundradet för att se hur sanna dessa ord är. Nationalismen orsakade två världskrig med tillhörande folkmord där miljontals människor dog, och det har lett till att den islamiska civilisationen har försvagats på ett sätt som saknar motstycke i islamisk historia. Därför måste vi börja enas kring islams principer, lära oss av historien och göra oss fria från denna destruktiva ideologi.


Källa: FatwaIslam