En viktig sak för oss muslimer är att inse att sprida islams budskap i samhället är en skyldighet. Allah, den Allsmäktige, säger i Koranen:

Och bli till en gemenskap av människor som uppmanar varandra att göra gott och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer. [Koranen 3:104]

Om man tar en närmare titt på Profetens (frid vare med honom) sunnah, framgår det att skyldigheten att kalla till islams väg är en individuell skyldighet snarare än en kollektiv. Profeten (frid vare med honom) har sagt:

Återberätta vad ni lärt från mig, även om det bara är en enda vers. [Al Bukhari]

Att förmedla budskapet kräver därför ingen högre utbildning eller att man är en lärd, det är i själva verket en skyldighet för varje muslim, utifrån ens förmåga.

Att kalla folk till Allah betyder också att vi fullbordar vår egen dyrkan, eftersom det är en av anledningarna att vi är skapade. Det är en av de ädlaste handlingarna som leder till stor belöning.

Vem talar ett skönare språk än den som kallar (människorna) till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: jag hör till dem som underkastat sig Guds vilja? [Koranen 41:33]

Det är nödvändigt att vi muslimer har en tydlig förståelse av de främsta målen för vår mission, så att vi kan rikta våra insatser mot rätt mål och uppnå den avsedda effekten. Vi måste veta vad vi vill åstadkomma och uppnå. Annars riskerar vi att misslyckas med att fastställa prioriteringarna som är nödvändiga för att uppnå det som Allah vill att vi ska uppnå när vi kallar människor till Honom. En tydlig formulering av målen kan sammanfattas enligt följande:

  • Att vägleda människor till Allahs religion.
  • Att fastställa bevis mot dem som är tveksamma eller motståndare till religionen.
  • Att utföra en skyldighet som Allah har tilldelat oss.
  • Att upphöja Allahs ord på jorden.

Syftet för muslimer som missionerar är att kalla hela mänskligheten att dyrka enbart Allah och underkasta sig Honom i enlighet med religionen Han valt för Sina Profeter att förmedla. Samtidigt måste vi inse att de faktiska resultaten av våra ansträngningar att vägleda människor till Allahs religion inte är i våra händer, eftersom det bara är Allah som vägleder.

Du kan inte leda dem du älskar (Muhammad) på rätt väg, men Gud leder den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som är villiga att låta sig vägledas.” [Koranen 28: 56]

Profeterna själva skickades enbart som varnare till mänskligheten, deras enda plikt var att förmedla budskapet och förklara skyldigheterna vi människor har gentemot vår Skapare, och att varna för svårt straff för de som avvisar meddelandet.

Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter(att ha hört) sändebuden, inte skall kunna skylla på (okunnighet) inför Gud. Gud är allsmäktig, vis. [Koranen 4: 165]


Källa: Binbaz.org.sa