GUD – det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Härlige. [Koranen 2:255]

Detta är Ayat al-Kursi  som innehar en särställning i Koranen. Profeten beskrev denna vers som den mäktigaste i hela Koranen. Imam Ahmad Ibn Hanbal berättade, från Ubay Ibn Ka’b, att Profeten frågade honom:

Vilken är den mäktigaste versen i Koranen? Ubay svarade: ”Gud och Hans sändebud vet bäst.” Profeten fortsatte att upprepa frågan flera gånger tills jag svarade: Ayat al-Kursi.” Profeten sade då, ”Må kunskap bli behagligt för dig, Abul Mundhir. Den har tunga och läppar som lovprisar Den Högsta Herren vid sidan av tronen.                                                                                        [Berättad av Muslim]

I en annan hadith även den berättad av Ahmad, från Abu Dharr Jundub Ibn Junadah, berättas att han frågade profeten :

Vilken är den mäktigaste versen som uppenbarades för dig? Profeten svarade: Ayat al-Kursi, Allah! La Ilaha Illa Huwa (ingen annan än Han har rätt att bli dyrkad), den Evige, den som bär och skyddar allt som existerar.                                                                           [Berättad av an-Nasa’i]

Gud skyddar och vaktar allt som existerar, ingenting händer i universum utan Hans kunskap. Allting är helt beroende av Honom. Han är oberoende av sin skapelse, den Allsmäktige. Han gör vad han vill utan att ställas till svars eller bli ifrågasatt om Sina handlingar, medan vi människor kommer att bli frågade om våra handlingar. Han är över sin skapelse, ovanför himlarna, det finns ingen gud utom Honom och Han har inga medhjälpare vid sin sida.

Bland fördelarna med att läsa Ayat al-Kursi:

  1. Recitera den innan du sover och en ängel kommer att skydda dig hela natten.
  2. Recitera efter varje obligatorisk bön och det enda som skiljer dig från paradiset är döden.

Nedan kan du helt enkelt njuta av att lyssna, läsa och betrakta en video med denna vers, textad på svenska.


Källa: Islamqa.info