Många gånger när muslimer hamnar i blåsväder för dålig moral och uppförande, vill man lägga skulden på religionen islam som i sanning är felfri. Koranen uppmanar oss att säga sanningen, vara förlåtande, visa omsorg för familjen och medmänniskorna. Följande är ett urval om fem verser ur den heliga Koranen som avspeglar några av islams moraliska värderingar.

1. Muslimer ska lägga band på sin vrede och förlåta sin näste.
Gud den Barmhärtige säger:

De som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta. [Koranen 3:134]

2. Muslimer ska vara överseende, uppmana till hövlighet och undvika konflikter.
Gud den Förlåtande säger:

ÖVERSE med människornas natur [och deras brister], och uppmana [alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik [alla ordväxlingar med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet. [Koranen 7:199]

3. Muslimer ska vara goda och överseende gentemot sina föräldrar.
Gud den Nåderike säger:

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem! [Koranen 17:23- 24]

4. Muslimer ska visa ödmjukhet gentemot sina medmänniskor.
Gud den Ståtlige säger:

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. [Koranen 31:18]

5. Muslimer ska vara rättvisa och källkritiska.
Gud den Mest Rättvise säger:

TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.  [Koranen 49:6]

Vi ber Gud, som hör våra böner, vägleda oss till den bästa av moral, amin!