Joceline Matta, en kristen domare i Tripoli i Libanon, utfärdade en ovanlig dom åt tre ungdomar med muslimsk bakgrund som gjort sig skyldiga till att göra narr av Maria, Jesu moder (må Guds frid vara över dem). Som straff har de fått memorera verser från kapitlet Aal-Imraan, vari både Maria och Jesus nämns (må Guds frid vara över dem).

Att göra narr av Maria och Jesus är inte bara en stor synd i islam, utan betraktas även som en form av otro. Detta då islam förkunnar tron på samtliga profeter och sändebud såväl som tron på jungfru Maria, och att göra narr av dessa är likvärdigt med att göra narr av islam. Gud säger i Koranen:

Om du frågade [dem vad de menade med vad de sade] skulle de säkert svara: ”Vi bara skämtade.” Säg: ”Då var era skämt alltså riktade mot Gud, Hans budskap och Hans Sändebud. Kom inte nu med [tomma] ursäkter! Ni har förnekat den tro som ni förut bekände.” Även om Vi för några av er utplånar deras synder, skall Vi straffa andra eftersom de är obotfärdiga syndare.  [Koranen 9:65-66]

Profeten Muhammed ﷺ sade beträffande Jesus:

Både i denna värld och i det nästkommande är jag den som är närmast av alla människor till Jesus, Marias son. Profeterna är alla faderliga bröder; deras mödrar är olika, men deras religion är en.
[Sahih al-Bukhari, 60:113]

Domaren förstod islams höga aktning och respekt för jungfru Maria som till och med fått ett helt kapitel i Koranen tillägnat henne. Hon ville därför låta de unga männen lära sig Marias status i islam genom denna ovanliga dom.

Lagen är en skola och inte enbart ett fängelse.

Libanons premiärminister Saad Hariri har välkomnat domen och betraktar den som ett bra sätt att skapa broar och förståelse mellan de båda religionerna.

 Nedan följer några av de verser som nämner jungfru Maria och profeten Jesus i kapitlet Aal-Imraan:
3:42 – [MINNS] änglarnas ord till Maria: ”Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor!
3:43 – Maria! Förrätta din andakt inför din Herre med ödmjukhet; fall ned på ditt ansikte [inför Honom] och böj ditt huvud tillsammans med dem som böjer sina huvuden [i bön].”
3:44 – Detta hör till de [för dig, Muhammad] okända ting, som Vi [nu] uppenbarar för dig; du var inte med dem när de kastade lott om vem som skulle ha ansvar för Maria; och du var inte med dem när de tvistade [om detta] med varandra.
3:45 – Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.
3:46 – Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.”
3:47 – Maria sade: ”Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?” [Ängeln] sade: ”Så [skall det bli]; Gud skapar vad Han vill. Om Han vill att något skall vara, säger Han endast till det: ’Var!’ – och det är.
3:48 – Han skall undervisa din son i Skriften, [skänka honom] visdom och [ge honom] Tora och Evangelium
3:49 – och [sända honom] till israeliterna som Sitt sändebud.” [Och Jesus sade:] ”Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv. Och jag skall säga er vad ni äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er – om ni är [sanna] troende.
3:50 – Och [jag har kommit] för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förklara tillåtet något av det som var förbjudet för er. Och jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Frukta därför Gud och följ mig.
3:51 – Gud är min Herre och er Herre; det är därför Honom ni skall dyrka! Detta är en rak väg.”

Källor:
Ilmfeed
Sunnah.com