Genom åren har diverse föreningar och muslimska församlingar besökt kommunen i Kalmar för att köpa mark till att bygga en moské. Det har uteslutande varit näst intill omöjlig att genomföra med den taktiken. Mark finns inte för 10 Moskéer och ekonomiska förutsättningar finns inte för att varje förening ska bygga var för sig. Därför har Kalmars muslimer idag enats runt ett projekt som idag leds av en ny förening som sammansluter alla muslimer: Muslimska trossamfundet i Kalmar.

Med detta sagt har vi muslimer i Kalmar stad enats för Allahs sak för att bygga en moské för alla muslimer. Och detta är i enlighet med den ädla Koranens budskap som Allah, den Allmäktige har förmedlat till oss:

[TROENDE!] Detta ert samfund är i sanning ETT samfund och Jag är Herre för er alla. Dyrka därför Mig! [Koranen 21:92]

Och grip alla med ett fast grepp om det rep till räddning Allah har skickat till er, och låt er inte splittras! [Koranen 3:103]

Som ett bevis på Allahs Sanna ord har vi dag lyckats reservera 10 000 kvadratmeter mark för att bygga en moské med tillhörande samlingslokaler. Vid första försöket i det läget muslimerna var enade tog kommunen fram ett förslag som kort därpå blev godkänt och vann laga kraft av kommunstyrelsen. Pris ske till Allah, den Barmhärtige!

I dagsläget har Kalmar stad ingen dedikerad moské i traditionell mening. Kalmars muslimer hyr idag källarlokaler och använder dessa som bönsalar. Dessa källarlokaler har ett mycket begränsat utrymme och begränsade möjligheter. På grund av det begränsade utrymmet ber samfundet fredagsbönen vid tre olika tider (13.00, 14.00 och 15.00) sommartid för att möjliggöra för muslimer att delta i bön. Under vintertid är det inte möjligt att dela upp bönen då vintertiden sätter sina begränsningar. Detta tvingar samfundet att stänga dörrarna så att antalet besökare inte överstiger det tillåtna. Dessa restriktioner är oundvikliga då det annars kan leda till att säkerheten äventyras.

Idag är samfundet därför i akut behov av inte bara en moské, utan också ett kulturcentrum för att tillgodose samfundets grundläggande behov. Byggprojektet ska därför delas upp i två etapper. Ambitionen är att i etapp ett bygga en enkel moské på cirka 550 kvadratmeter. I etapp två är ambitionen att bygga ett kulturcentrum intill moskén på cirka 200 kvadratmeter.

Vi är övertygade att vi tillsammans är starka, och i styrelsen ingår representanter från diverse etniska grupper med en stark erfarenhet av föreningsliv och projektering.

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 13 miljoner svenska koronor – över 20% har samlats in. Vår donationsplan går ut på att samla in pengar både lokalt och nationellt. Vi har redan besökt en rad olika moskéer och vänder oss nu till alla i Sverige och hjälp till med det du kan och klarar av!

Tveka inte att donera via swish: 1231713494 och tveka inte att sprida ordet.