Muslimer tror på alla de sändebud som Gud skickat ned utan att göra åtskillnad mellan dem. Jesus (Guds frid vare över honom) är en av dessa sändebud som Gud välsignade med uppenbarelser. Muslimer älskar därför honom och tron på hans budskap är en plikt.

I Koranen kan man läsa en beskrivning om hans mirakulösa tillkomst.

Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.

(Koranen 3:45)

Koranen konstaterar att Jesus var utan en mänsklig far,  men att detta varken gör honom till Gud eller Guds son. Jesus kan på så vis liknas vid Adam eftersom båda inte har en fader, och i Adams fall var han även utan  en moder.

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.

(Koranen 3:59)

Koranen förnekar treenigheten och att Gud skulle ha en son eller en annan gudom vid sin sida. Jesus kommer att bli tillfrågad om detta på Domens dag:

OCH GUD skall säga: ”Jesus, son av Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud?” [Jesus] skall svara: ”Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; Du känner allt det som är dolt för människor.

(Koranen 5:116)

Enligt Koranen korsfästes Jesus aldrig. Gud räddade honom och någon annan blev korsfäst i hans ställe.

Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis. Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns ingen som inte före sin död tror på honom [som Guds Profet] och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.

(Koranen 4:157-159)

Denna vers klargör också att Jesus skall komma tillbaka till det jordiska livet och att alla människor; däribland judar och kristna kommer att tro på honom som en profet och följare av islam före hans död. Han kommer sedan dö en naturlig död som alla andra människor.