Koranen är den bästa boken och ett mirakel som skänkts till hela mänskligheten. Den är en stor gåva till oss om vi läser den och förstår dess innehåll. Koranen ger en upplevelse av gudomliga budskap, vackra ord och berättelser som ingen människa kan efterlikna. Den är utmärkt i alla avseenden, Gud den Högste säger:

Detta är en ärorik Koran [med budskap], inristade på en [oförstörbar] tavla. [Koranen 85:21-22]

Koranen handlar om trons fundament, moral, mänsklighetens historia, dyrkan, vetenskap, visdom, förhållandet mellan Gud och människa samt alla aspekter av människans sociala liv.

DENNA Koran leder [människan] till den rätta, den raka vägen och ger dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att en riklig belöning väntar dem. [Koranen 17:9]

Vilka skyldigheter har vi gentemot den ädla Koranen?

  • Vi måste älska och vörda Koranen för att det är Guds talade ord- de mest sannfärdiga orden.
  • Vi måste läsa, begrunda verserna i den och göra Koranen till en stor del av våra liv, året runt.
  • Koranen måste vara vår källa till vägledning. Vi måste studera den och förstå den på rätt sätt.
  • Vi måste handla utifrån dess påbud, lyda dess föreskrifter och göra dem till vår livsstil.

De som Vi har skänkt Skriften läser den som den bör läsas; de har den [sanna] tron. Och de som förnekar den, de är förlorarna. [Koranen 2:121]

Den heliga Koranen är ett botemedel för både själens och kroppens sjukdomar.

MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror. [Koranen 10:57]

Belöningen för att läsa Koranen är enorm. Man får 10 belöningar för varje bokstav. Så ett ord med 3 bokstäver är 30 belöningar. Profeten  sa:

Att recitera en enda bokstav ifrån Koranen räknas som en god handling, och en god handling multipliceras tio gånger. Jag räknar inte ”Alif, Lam, Mim” som en bokstav; utan ”أ ” är en bokstav, ”ل ” är en bokstav, och ”م” är en bokstav. [1]

Må Allah acceptera vår recitation av den heliga Koranen och alla goda handlingar samt vägleda oss till att agera utifrån dess påbud under alla omständigheter. Amin!


[1] Rapporterat av At-Tirmidhi och Al-Hakim. Bekräftad vara autentisk av Al-Albani i Sahih ul-Djami’ nr. 6469.

Källa: Al-badr.net