Idag finns det folk som kallar sig för Koranister, (al-Qur’aaniyyeen). De följer endast Koranen och har nekat profetens ﷺ sunnah dvs (den andra uppenbarelsen från Allah). Vi ber Allah att Han vägleder dessa människor. För vid Allah så går det inte att neka profetens ﷺ sunnah, då Allah själv beordrat de troende att följa honom.

Er landsman [Muhammad] har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift. Nej, [det är] uppenbarelsens ord! [Koranen 53:2-4]

Varför kan vi inte bara följa det Allah har sagt i Koranen?
Om du inte följer profeten ﷺ så har du inte följt vad Allah har beordrat dig med i koranen. Allah har i flera verser beordrat oss att följa profeten Muhammad ﷺ. Vi ska både lyda och följa honom. De som förnekar sunnan (de autentiska haditherna) menar då implicit att dessa verser i koranen är onödiga för oss som lever idag. Men däremot säger vi till dem att även om Allahs sändebud  inte lever idag så har Allah inte misslyckats med att få islam förklarat på vår tid.  För Han har bevarat Sin uppenbarelse och det är ett löfte från Honom.

Är det ett måste att acceptera haditherna?
Om Allah har sagt till de troende att följa profeten ﷺ så måste vi göra det. Om profeten ﷺ inte finns bland oss idag hur ska vi följa honom? Har Allah endast kommit med uppenbarelsen (koranen och sunnan) för de som levde för 1400 år sen och som levde med profeten?

Svar: Nej, islam är för hela mänskligheten fram till Domedagen!

Säg: ”Människor! Jag är Guds Sändebud, [utsänd] till er alla av Honom som äger herraväldet över himlarna och jorden! Det finns ingen gud utom Han – Han som skänker liv och skänker död. Tro därför på Gud och Hans Sändebud, den olärde Profeten, som tror på Gud och Hans ord, och följ honom så att ni får vägledning.” [Koranen 7:158]

Allah har skickat ned till oss de två uppenbarelserna (Allahs ord och profetens ﷺ Sunnah) De är kvar med oss idag och vi utgår ifrån dem. Att neka de autentiska haditherna är att neka Allahs ord. Allah säger i koranen:

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen.  [Koranen 4:59]

I det fall vi tvistar i en fråga ska vi föra den tillbaka till Allah och Hans sändebud. Om vi vill föra en fråga tillbaka till Allah, så refererar vi till koranen och vad gäller Hans sändebud, så refererar vi till Profeten Muhammed ﷺ , om han fanns bland oss. Men då han inte är bland oss, måste vi gå tillbaka till hans Sunnah, vilket blir haditherna. Haditherna har en enorm betydelse för oss på grund av att dem förklarar Allahs bok och är en form av en kommentar på den. Till exempel står det i koranen att vi ska be, men då blir frågan: hur ska vi be? Ett annat exempel : Allah säger att vi ska betala Zakat (allmosa) i koranen, Men hur ska vi betala zakat? Frågor som dessa har tydliggjorts i sunnan (haditherna). Därför är det viktigt att acceptera den, och det är inte tillåtet att neka det som är sanning.


*3:32, 3:132, 4:59, 5:92, 8:1, 8:20, 8:46, 24:54 m.fl.

Källa: Islamqa.info