Hela Sverige är på helspänn då det på senaste tiden har härjat flera skogsbränder runt om i landet. Räddningstjänsten jobbar 24 timmars-skift och sliter med att få släckt dessa bränder. På grund av den höga brandrisken i skog och mark har flera kommuner och Länsstyrelser beslutat om eldningsförbud. Vi som muslimer är skyldiga att ställa upp för samhället och göra vårt yttersta för att hjälpa människor i nöd och värna om allmänheten.

De som tror och lever ett rättskaffens liv och förrättar bönen och hjälper de behövande skall helt visst få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. [Koranen 2:277]

Vi som muslimer är likaså skyldiga att respektera myndigheternas rekommendationer kring att förhindra brott och förstörelse; att hjälpa räddningsarbetarna och underlätta för dem deras jobb. För att bekämpa bränderna är det viktigt att inte stå i vägen för transporter. En del blockerar vägar av nyfikenhet och tittar på istället för att göra nytta och istället för att underlätta för räddningstjänsten och för människor som tvingas överge sina hem. I islam är det en moralisk plikt att vara rädd om de nödställda.

ER HERRE är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet [över skapelsen]. Han låter natten svepa dagen [i sitt mörker] – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Välsignad vare Gud, världarnas Herre! Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift. Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Åkalla Honom med bävan och hopp! Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta. [Koranen 7:54-56]

Det kommer hållas regnbön (salatul-istisqa) idag (lördag), 21 juli kl: 17:00 utanför Kämpingehallen i Tensta på grund av torka och regnbrist. Detta är i enlighet med Profetens sunnah och den islamiska traditionen. Vi hoppas fler moskéer tar efter och ber denna bön tillsammans i sina församlingar.

Vi ber Gud, den Allsmäktige skydda oss alla från den skadliga hettan och låta regnet falla som en nåd över oss i Sverige – Amin!


Källor:

Msb.se
Krisinformation.se