En person som syndat i livet och söker vägen till ånger skall alltid hysa stort hopp på Guds barmhärtighet. Gud den Allsmäktige förlåter alla synder, för den som återvänder till Honom med ett uppriktigt hjärta.

Gud den Högste säger:

Säg [Muhammad] till Mina tjänare: ’Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.

[Koranen 39:53]

De lärde är ense om att denna vers uppenbarades med avseende de som ångrar sig.  Gud säger likaledes:

Troende! Vänd er i uppriktig ånger [över era synder] till Gud! Kanske skall er Herre ur er [bok] utplåna era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar.

[Koranen 66:8]

Gud den Allsmäktige nämner här att uppriktig ånger är ett villkor för att botgöra för ens synder. Men vad innebär uppriktig ånger? Det är när man uppfyller följande villkor:

  • Man måste hålla sig borta från synden man gjort.
  • Man måste känna ånger över att ha begått den.
  • Man måste bestämma sig för att inte återvända till synden, då man uppmärksammar Guds Allsmäktighet, söker Hans belöning och flyr från Hans straff.

Om ens synd involverar någons liv, tillgångar eller heder (det vill säga, andra människor rättigheter) finns det ett fjärde villkor. Man måste söka upprättelse för det felaktiga man gjort genom att återgälda vad man felaktigt tagit eller genom att bli förlåten av de man felat mot. Om detta är en fråga om heder, som man inte kan ställa till rätta, bör man be för sin broder/syster och tala om honom/henne på bästa sätt, speciellt i det man handlat fel mot personen ifråga. Anledningen är att goda handlingar stryker ut dåliga. Gud den Barmhärtige säger:

Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer.

[Koranen 24:31]

I denna vers gör Gud den Förlåtande framgång beroende av ånger. Detta visar att den som ångrar sig är framgångsrik och lycklig. Om man låter ens ånger följas av tro och goda handlingar kommer Gud att stryka ut synderna och där placera goda handlingar i deras ställe. Detta är en välgärning och god effekt utav goda handlingar som Gud nämner:

Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!

[Koranen 11:114]

Hur mycket än man har syndat är det aldrig försent att be Gud om förlåtelse. Gud är den mest Nåderike,  den som accepterar ånger och hör våra böner.

När Mina tjänare frågar dig om Mig [svara då att] Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig.

[Koranen 2:186]

Vi ber Gud den som ständigt förlåter att förbarma sig över oss, bevilja oss uppriktigt ånger och göra oss framgångsrika, amin!


Källor:
Islamqa.info
Binbaz.org.sa