Gud skapade människan och försåg henne med alla de verktyg som behövs för att ta till sig kunskap, nämligen hörsel, syn och hjärta.

Gud förde er ut ur era mödrars mage, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; så ni må visa tacksamhet [mot Honom].

[Koranen 16:78]

Och på grund av kunskapens stora betydelse, befallde Gud Sitt Sändebud att söka mer av det. Gud, den Allvetande säger i Koranen:

Men be [bönen]: ’Herre! Låt min kunskap växa!’

[Koranen 20:114]

Men hur gör man för att söka kunskap?

Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymīn klargjorde detta i några korta råd med följande tillvägagångssätt:

  • Ägna lite tid varje dag till att memorera Guds Bok, läs och reflektera för att du skall förstå det du läser. Hittar du något extra intressant stycke under din läsning, gör då en markering vid det.
  • Börja med att memorera det som är lätt för dig från vår Profets autentiska sunnah.
  • Var fokuserad och koncentrerad när du studerar och hoppa inte från ämne till ämne då detta enbart tar värdefull tid.
  • Börja med mindre böcker och studera dem noga, fortsätt sedan med de större så att du lära dig lite åt gången.
  • Försök att förstå de grundläggande delarna först, deras regler och begränsningar. Detta har uttrycksfullt förklarats på följande sätt: ”Den som inte tar sig tid att lära grunderna, har hindrat sig själv från att nå fram till slutsatsen [eller målet].”
  • Diskutera de frågor som uppkommer med din lärare eller någon annan som är känd för sin kunskap och praktiserar religionen på ett korrekt sätt.

Av: Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin


Källa: Islamhouse.com