I en tidigare artikel har vi förklarat islams syn på Jesus, att han var en profet som kallade människorna till att dyrka Gud, och att han varken var gudomlig eller Guds son.

Gud säger:

Och de säger: Den Nåderike har (avlat) en son. Ni har yttrat något oerhört. Något som skulle kunna spränga himlarna i stycken och få jorden att rämna och bergen att störta i djupet. Att människor går så långt att de tilldelar den Nåderike en son! Föreställningen att den Nåderike har (avlat) en son är inte förenlig med Hans gudomliga majestät! Ingen av de varelser (som befolkar) himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som Hans tjänare.

[Koranen 19:88-93]

Denna tro delades av den s.k. Jerusalem-kyrkan, det vill säga av de personer som kände Jesus och levde tillsammans med honom. I Bibeln (Apostlagärningarna) kan man läsa att det uppstod en konflikt mellan Jakob, en av Jesu närmaste lärjungar, och Paulus, som aldrig träffade Jesus (men vars lära kom att utgöra officiell kristen teologi). Eftersom Paulus gick segrande ur den striden föll Jesu sanna lära i glömska, tills det att profeten Muhammed  återupplivade den.

I boken Getting to Know the Church Fathers, av kyrkohistorikern Bryan Litfin, kan vi läsa om detta. Han bekräftar att tidiga kristna (som brukar kallas ”ebioniter” eller ”judiska kristna”) inte delade den moderna kyrkans tro på treenigheten och att de följde den gammaltestamentliga lagen (där griskött är förbjudet och där man utövar omskärelse, bland annat). Han skriver:

We have to admit, then, that over time some of these Jewish Christian groups became (or always were) heretical. To avoid what they saw as a violation of traditional Hebrew monotheism, they said Jesus wasn’t the son of God come down to earth in the flesh but merely a normal human prophet who was filled with divine power to proclaim a special message about law-keeping. He was just one more in a long line of Israelite prophets who called God’s people back to the true meaning of the Torah. (Sida 170)

Översättningen lyder:

Vi måste därför erkänna att vissa av dessa judiska kristna grupper blev (eller hade alltid varit) kätterska. För att undvika det som de uppfattade som en överträdelse mot traditionell hebreisk monoteism sade de att Jesus inte var Guds son som kom ned till jorden i köttslig form utan endast en normal mänsklig profet som genom gudomlig makt tillåtits förkunna ett speciellt budskap om att följa Guds lag. Han var endast en i raden av israelitiska profeter som kallade Guds folk tillbaka till Torans sanna budskap.

Dagens muslimer är således arvtagare till Jerusalem-kyrkan och Jesu sanna lära lever vidare genom islam.