När döden har inträtt ska den avlidne enligt muslimsk tro begravas så snart som möjligt och i den region dödsfallet inträffade. Han/hon ska behandlas med yttersta respekt och omsorg. Muslimer har generellt samma syn på begravningsceremonin. Endast jordbegravning förekommer. Den muslimska tron förbjuder bestämt kremering eller annan medverkan till kroppens förintelse och begravning ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet.

Efter dödsfallet när döden konstaterats, inleds processen med begravningsceremonin. Förberedelser för begravning genom tvättning och svepning bör inledas så snart det är praktiskt möjligt. Den döde hämtas från dödsplatsen till bårhus eller annan bisättningslokal.

Tvättning
Man börjar med att täcka över privata delar och tvätta de delarna. Sedan är det tvagning som krävs till bönen. Nästa steg är att tvätta den avlidne med vatten och tvål. Först tvättas den dödes huvud och kroppens högra halva, därefter den vänstra. Den döde får inte vändas på magen utan ska hela tiden ligga på rygg. När tvättningen är klar smörjs delar av kroppen med kamferolja eller parfym.

Svepning
Efter tvagning, tvättning och smörjning sveps kroppen i vitt tyg, helst utan sömmar. Män sveps i tre lager tyg och kvinnor i fem lager. Saknas tyg utan sömmar kan lakan användas. Kista och kistläggning ska helst undvikas. I de fall man inte använder kista placeras kroppen på en bår. Ta del av videon nedan för att se hur det går till praktiskt.

Begravningsbön
När en muslim avlider är det en kollektiv plikt för de muslimer som befinner sig på plats att förrätta en begravningsbön för den avlidne. Ju fler som deltar desto bättre. Är omständigheterna sådana att inga andra muslimer finns i området går det också bra att förrätta en begravningsbön för den avlidne på en annan plats. Den gemensamma begravningsbönen kan ske i förrättningslokal, moské eller utomhus vid graven.

Gravsättning
Båren bärs till graven på axlarna av män. Som regel följer endast män den döde till graven vilket också gäller om den döde är en kvinna. Kvinnor får besöka graven senare. Den döde sänks i graven som ska vara grävd så att den dödes ansikte är vänt mot Mecka. Sedan gör man ett tak av bräder innan graven höljs. Därefter fylls graven igen så snart som möjligt, oftast av de närvarande muslimerna.

Efter begravningen
Efter begravningen kan man sitta kvar en stund för att reflektera över döden och livet efter detta. Man bör också passa på att be Gud förlåta den avlidne och stärka honom/henne inför det som väntar i graven. Man brukar också framföra sina kondoleanser till den avlidnes anhöriga genom att säga något tröstande och uppmuntrande. Ett exempel på vad som kan sägas:

Till Gud hör det Han har tagit och till Gud hör det Han har gett. Allting är förutbestämd hos Gud, ha tålamod och ha hopp om Guds belöning!

Gravplatsen
Muslimska församlingar är angelägna om att få egna begravningsplatser vilket idag finns på en mängd olika platser i Sverige. Dessa kan ligga i anslutning till andra begravningsplatser men ska vara tydligt skilda åt. Endast en kropp ska vila i varje grav. Gravarna ska vara klart utmärkta så att ingen av misstag beträder graven. En enkel gravmarkör visar var gravens huvud- respektive fotända är.


Källa: När livet tar slut