I en debattartikel publicerad på DN och Aftonbladet skriver fyra riksdagsledamöter, från S, L, KD och C, samt Sven Andréasson, professor i socialmedicin och alkoholläkare, att Folkhälsomyndigheten eller regeringen gör för lite vad gäller alkoholfrågan. Den orsakar sjukdomar, trafikolyckor, våld och övergrepp i samhället.

Men vad säger islam om alkoholhaltiga drycker?

Det är förståndet eller förnuftet som gör människan ansvarig för sina handlingar i rättslig mening, och det är förstånd och förnuft som främst ligger bakom faktumet att Gud hedrat mänskligheten. Islam värnar därför om förståndet och skyddar från allt som kan förinta eller försvaga det.

Den grundläggande regeln i fråga om mat och dryck enligt islam är att allt är tillåtet utom det som uttryckligen är förbjudet och som skadar människors hälsa, karaktär eller religion. Sådant som är skadligt för hälsan omfattar allt som berusar och fördunklar sinnet såsom alkoholdrycker och droger.

Enligt Koranen har Gud förbjudit alkohol i tre steg

1. Gud uppenbarade först nedanstående vers som meddelar att det som kan upplevas som positivt med alkohol aldrig kan uppväga det onda som alkoholförtäring innebär.

De frågar dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: ’det ligger svår synd i bådadera men också något som kan vara människan till nytta. Det onda det medför är dock större än den nytta de kan få.’

[Koranen 2:219]

2. Den andra versen som uppenbarades uppmanar att aldrig be när vi är berusade.

Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger.

[Koranen 4:43]

3. Verserna nedan är de som mest tydligt förbjuder alkohol. När verserna uppenbarades hade muslimerna byggt upp en stark tro och moral för att sluta helt med alkoholen.

Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra med allt detta? Lyd Gud och lyd Sändebudet och var på er vakt! Och om ni vänder om [och går en annan väg] skall ni veta att Vårt Sändebuds enda plikt är att klart framföra det budskap [som han anförtrotts].

[Koranen 5:90-92]

Förnuftiga människor håller sig långt borta från droger och alkohol. Visdomen bakom islams förbud är tydlig för den som observerar de dåliga effekterna av alkohol för människans hälsa och sinne samt hur det drabbar samhället.


Källor:

Binbaz.org.sa

Al-ibadah.com