I Yellowstone naturreservat i USA återinfördes flera vargar år 1995, efter att ha varit frånvarande i 70 år. Efter denna period hade hjortarna i området sprungit upp i antal, eftersom de varit utan någon naturlig fiende. Trots människornas försök att kontrollera dem, hade de lyckats beta bort mycket av den växtlighet som fanns i parken, vilket rubbade det naturliga kretsloppet i naturområdet. Men så fort vargarna återintroducerades, även om de var i väldigt få i antal, började det ha anmärkningsvärda effekter på naturen.

Dessa effekter kallas för trofiska kaskader som är en process som börjar i toppen av näringskedjan och tar sig stegvis ner till botten. Följande effekter kom av att vargarna släpptes in i Yellowstoneparken:

  • I tillägg till att hjortarna blev färre, fick även deras närvaro hjortarna att förändra deras beteende. De började undvika vissa områden i parken där de annars lättast utgjorde byte för vargarna, såsom i dalar och raviner. Omedelbart började dessa områden stabilisera och återhämta sig.  I vissa områden växte träden så mycket som femdubbelt på bara sex år och områden som varit kala och livlösa blev snabbt frodade med växtligt liv och träd.
  • Då mer växtlighet infann sig i parken började även fåglarna flytta in. Antalet sångfåglar och flyttfåglar började öka kraftigt.
  • Antalet bävrar började öka eftersom bävrar i sin natur älskar att äta från träden och eftersom bävern liksom vargen har en stor verkan på ekosystemet, byggde de dammar som i sin tur blev livsmiljöer för andra arter såsom uttrar, ankor, fiskar, reptiler och amfibier.
  • Eftersom vargarna också tog död på prärievargar ökade även antalet kaniner och möss, vilket började locka fram hökar, vesslor, rävar och grävlingar i området.
  •  Korpar och örnar började livnära sig på kadavren lämnade av vargarna och även björnar ökade i population till följd av detta som också åt från kadavren.
  • Vargarna ändrade beteendet hos floderna. De slingrade sig mindre. Det var mindre erosion, kanalerna blev färre och sjöar bildades, vilket var bra för djurens livsmiljöer. Anledningen till denna radikala förändring var att skogarna hade kommit tillbaka och detta stabiliserade floderna som kunde bilda sjöar.

Så vargens närvaro omvandlade inte enbart ekosystemet i Yellowstoneparken utan även dess fysiska utseende.

Vargen är ett av de rovdjur som jagats mest av människan genom tiderna för att hindra de från att döda tamdjur såsom får och getter. I Sverige har därför vargen sedan länge varit fridlysta för att förhindra de från att dö ut helt.

Dessa ovanstående punkter visar att allt som Allah skapar har ett syfte och en visdom.
Den troende måste alltid tro det bästa om Allah och det han gör. Det finns ingen ren ondska i någonting av det Allah har skapat. Allah säger:

Har de inte ägnat någon eftertanke åt [allt som visar att] Gud inte har skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte och att en slutpunkt är fastställd [för allt]? Men många människor förnekar att de [en dag] skall möta sin Herre!

[Koranen 30:8]


Källor:
1. Wikipedia.org
2. Naturvardsverket.se
3. Islamqa.info
4.Yellowstonepark.com