Klimatförändringarna i världen och dess orsaker i form av överkonsumtion och utsläpp av koldioxid och föroreningar – är ett faktum som påverkar alla på denna planet. Djur, växtlighet såväl som människor och hela ekosystem drabbas av mänsklighetens förödande livsstil, i vilken nyttjande av fossila bränslen och slösande av resurser är en del av problemet. I Sverige ser vi hur vädret blivit varmare med skogsbränder till följd, såsom sommaren 2018 och en midvinter i plusgrader.  I tätbefolkade länder som Indien och Kina, i storstäderna är luften näst intill dödlig och vissa dagar tvingas människor hålla sig inne för att inte andas in den skadliga luften. I ökenslätterna i Saudiarabien har det tvärtom blivit minusgrader och även snöfall på sina håll och muslimer, ovana vid företeelsen har byggt snögubbar som fått till följd att Fataawa utfärdats med förbud att bygga dem.  Glaciärer världen över smälter i en lavinartad takt, på grund av den ökade temperaturen, vilket höjer havsnivåerna runtom i världen med förödande konsekvenser. Utan tvekan är allt detta konsekvenser av människornas egna handlingar, överträdelser och olydnad gentemot Allah Den Högste. Allah säger i Sin ädla Bok:

Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand. Därför låter Han dem känna på några av [följderna av] deras handlingar; kanske kommer de att [ångra sig och] vända om. [Koranen, 30:41]

Dessa klimatförändringar måste dock varje muslim förstå att de hör till den verkligheten att Allah har föreskrivit precis allt som komma skall (Qadaa wal Qadr), samt allt som varit och Han bestämmer och styr i Sin skapelse precis som Han Själv behagar. Vi som människor kan inte undvika det som Allah redan har föreskrivit i den Bevarade Tavlan (Lauhil Mahfoudh), redan innan Han Skapade oss och med visdomar som Endast Allah känner till. Detta gäller även våra mänskliga snedsteg, varje gram koldioxid vi släpper ut och var enda hamburgare vi konsumerar och varenda överträdelse vi begår – Ja allt är skrivet hos Honom (Stor är Han i Sin Härlighet).  Allah säger i den ädla Koranen:

Sannerligen har Vi skapat allting med rätta mått (Qadr). [Koranen, 54:49]

Allah säger också:

Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i [Vår] bok, innan Vi sätter den i verket. Detta kostar inte Gud någon möda. [Koranen, 57:22]

Vidare säger Allah också gällande den troendes relation till Guds förutbestämda:

INGEN olycka drabbar [er] utan Guds tillåtelse. Gud ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning. – Gud har kunskap om allt. [Koranen, 64:11]

Detta är någonting som varje muslim behöver vara tålamodiga med och vara medveten om är en del av varje människas liv och öde. Profeten  sade:

Hur underbart är den troendes angelägenheter, för alla hans angelägenheter är goda, och det är för ingen utom den troende. Om något gott händer honom är han tacksam (till Allah), och det är bra för honom, och om något dåligt händer honom, bär han det med tålamod och det är bra för honom. (Muslim, 2999)

Vidare finns profetior som vår Profet Muhammed förmedlade till sina följeslagare som innehåller tydliga tecken inför att domedagen och slutet för denna värld håller på att närma sig. Ett av dessa tecken som ger en indikation på varför denna artikel inleds med vår älskade planets klimatkris är följande hadith återberättad i Sahih Muslim:

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) återberättade  att Allahs Sändebud  sade: ”Timmen (ett annat ord för Domedagen) kommer inte att inledas förrän arabernas land återigen blir ängar och floder.” (Muslim, 157)

Det som menas med ”ängar” här är alltså riklighet i växtlighet och grönska. Detta är fakta som vetenskapen upptäckt först i modern tid, genom utgrävningar och geologiska observationer med hjälp av avancerade verktyg. Teknik som inte fanns på Profeten Muhammeds  tid.

Dr. Ash Parton specialist inom fysisk geografi vid University of Oxford i England förklarade i en intervju med BBC att geologer har funnit bevis på fem våta faser i arabländerna inom vilka frodiga skogar och växtlighet rådde och människor migrerade. Den första fasen hände någon gång mellan 150 000 och 160 000 år sedan och den allra senaste var för ungefär 55 000 år sedan.

Meadows in Arabia

Dhofarbergen i Oman

Och varje period var en möjlighet för människor att flytta ut från Afrika i riktning mot Asien. Senaste studier föreslår också ökade regnfall under dessa perioder. I en brännande öken gör lite extra nederbörd ingen stor skillnad. Den nya studien antyder att ökningarna var tillräckligt stora för att ge förutsättningar för rika ekosystem.

För att åstadkomma några förändringar behöver vi först och främst utgå från oss själva. Det är en skyldighet för oss människor att tillrättaställa vårt eget tillstånd och sinnelag.

Änglavakter [omger] människan – de går framför henne och bakom henne – och skyddar henne på Guds befallning. Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag; och om det är Guds vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Gud kan hjälpa dem. [Koranen, 13:11]

Vidare behöver vi ta bättre hand om Jorden som Allah har givit oss och inte slösa på våra resurser såsom vatten och föda. Vi behöver korrigera och ställa om vår syn och inställning till våra naturresurser och gå mot en mer hållbar utveckling och livsstil.


Källor:

BBC
islamqa – fråga om global uppvärmning
islamqa – fråga om Qadr
The Telegraph